Daftar buku Rakom GMKI Komisariat FEB USU:

  1. Buku Rakom 2012 (unduh)
  2. Buku Rakom 2013 (unduh)
  3. Buku Rakom 2014 (unduh)
  4. Buku Rakom 2015 (unduh)
  5. Buku Rakom 2016 (unduh)
  6. Buku Rakom 2017 (unduh)
  7. Buku Rakom 2018 (unduh)
  8. Buku Rakom 2019 (unduh)
  9. Buku Rakom 2020 (unduh)
  10. Buku Rakom 2021 (unduh)